Dział projektowy RECORE

RECORE – stanowi dział projektowy firmy Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. K. W zakresie działalności zespołu projektowego Recore mieści się przede wszystkim projektowanie technologiczne laboratoriów oraz zaplecza technicznego niezbędnego do prowadzenia badań laboratoryjnych oraz przygotowania próbek do powyższych badań.


RECORE specjalizuje się w szczególności w opracowywaniu autorskich rozwiązań technologicznych w zakresie instalacji wychwytywania i neutralizacji oparów i pyłów powstających w procesach laboratoryjnych w szczególności w tzw. procesach gorących oraz neutralizacji ścieków powstałych po procesach laboratoryjnych i przygotowawczych w wielu technologiach badawczych.


Zespół Recore firmy Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. K. zajmuje się także projektowaniem specjalistycznym w branżach badawczych wspólnie z najbardziej doświadczonymi pracowniami architektonicznymi, którego efektem jest wielobranżowy projekt budowlany oparty najczęściej o kompleksową koncepcję projektową powstałą w uzgodnieniu z inwestorem oraz użytkownikiem obiektu.


Skupiając się na wybranym sektorze działalności jakkolwiek szerokim, specjaliści i technolodzy z komórki projektowej RECORE na bieżąco aktualizują swoją wiedzę, przekazując ją wszystkim zainteresowanym jednostkom operującym w branży laboratoryjnej organizując konferencje, seminaria naukowe oraz szkolenia


Jakie laboratoria?


Dział projektowy RECORE firmy Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. K. posiada doświadczenie w projektowaniu szerokiego spektrum obiektów badawczych i technologicznych. Są to m.in.:

 • laboratoria chemiczne,
 • laboratoria fizyczne
 • laboratoria pomiarowe
 • laboratoria mikrobiologiczne,
 • laboratoria radiochemiczne (III i II klasy),
 • laboratoria przemysłowe (zakłady chemiczne, oczyszczalnie ścieków),
 • laboratoria zoologiczne [przy zwierzętarniach],
 • laboratoria odnawialnych źródeł energii,
 • laboratoria medyczne,
 • laboratoria farmaceutyczne,
 • laboratoria dydaktyczne
 • laboratoria badawczo-rozwojowe,
 • laboratoria gleb,
 • laboratoria ekologiczne,
 • laboratoryjne linie technologiczne,
 • parki naukowo-technologiczne.

Nasi specjaliści wykonają dla Państwa m in.:

 • projekt koncepcyjny,
 • studium funkcjonalno-użytkowe,
 • program techniczno-przestrzenny
 • projekt technologiczny (jako element branżowy) dla potrzeb projektów budowlanych,
 • projekt technologiczny (jako element branżowy) dla potrzeb projektów wykonawczych i powykonawczych,
 • projekt ogólnobudowlany wielobranżowy,
 • koncepcję architektoniczną,
 • innowacyjne projekty badawcze
 • audyt technologiczny w branży R&D (B&R)
oraz usługi doradcze i konsultacje przy organizowaniu i przeprowadzaniu wyboru wykonawców inwestycji w tym:
 • projekt technologii funkcji niezbędny do opracowania różnego rodzaju dokumentacji przetargowych, np. SIWZ [Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia],
 • badanie zgodności złożonych ofert z projektem [ na każdym etapie inwestycji],
 • weryfikacja zgodności projektowej (na każdym etapie inwestycji, łącznie z projektami już istniejącymi), z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, normatywnymi, certyfikacyjnymi, akredytacyjnymi itp.,
 • konsultacje pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą na każdym poziomie procesu inwestycyjnego,
 • koncepcje wyposażenia aparaturowego i meblowego laboratoriów, w tym koncepcje materiałowo-kolorystyczne,
a także zlecenia ponadstandardowe, takie jak:
 • studium wykonalności (wnioski o dotacje, planowanie długoterminowe, założenia do zdobywania grantów),
 • tworzenie symulacji i prezentacji przy użyciu technik graficznych, fotograficznych, filmu i innych metod prezentacji laboratoriów, uczelni, projektów.


W każdej fazie współpracy wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania, zgodne z prawem budowlanym, jak i najlepszymi standardami europejskimi oraz normami, atestami i certyfikatami branżowymi.


Zapraszamy do współpracy. Referencje dostępne na zapytanie!


Dział projektowy RECORE

Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. K

ul. Czerwone Maki 55/25

30-392 Kraków

Tel.: +48 12 260 29 50

Fax.: +48 12 397 79 30

Email.: recore@labro.com.pl

Partnerzy