Projektowanie

Projektowanie obiektu o charakterze badawczym niesie za sobą potrzebę dostosowania do szeregu unormowań i regulacji, zarówno o charakterze ogólnobudowlanym, jak i dotyczących wyłącznie sfery badawczo-rozwojowej. Zapewnienie jakości prac projektowych jest szczególnie istotne w przypadku współfinansowania projektu ze środków zewnętrznych, takich jak fundusze unijne, ograniczonych odrębnymi przepisami. W dłuższej perspektywie pozwala to również na uniknięcie zbędnych zmian i modyfikacji w wykonanym obiekcie, co oznacza ograniczenie kosztów dla Inwestora.


Najważniejsze aspekty projektowania laboratoriów to:

 • ergonomia i bezpieczeństwo,
 • komfort i estetyka,
 • dostępność i funkcjonalność,
 • przyjazność dla użytkownika i środowiska naturalnego.


Projektowanie każdego laboratorium jest inne, a każde opracowanie przygotowane dla Użytkownika / Inwestora jest wyjątkowym wyzwaniem.

Realizacja zadań w projekcie opiera się zawsze o indywidualne uzgodnienia z wieloma zespołami: użytkownikami laboratoriów a architektami, rzeczoznawcami, konsultantami naukowymi, inżynierami- branżystami, ekspertami w zakresie norm i akredytacji, kosztorysantami, opiniodawcami, specjalistami ds. pozyskiwania środków finansowych czy wreszcie dostawcami sprzętu i wyposażenia laboratoriówJak przygotowujemy projekt?


Doświadczenie specjalistów z działu projektowego RECORE firmy Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. K. wyniesione z udziału w projektowaniu największych inwestycji w Polsce w sektorze R&D w ostatnich latach pozwoliło stworzyć sprawny system zarządzania projektami laboratoryjnymi, który prowadzi do efektywnego osiągania celów projektów przy jednoczesnej neutralizacji wpływu istniejących ograniczeń i ryzyka.W procesie projektowania laboratoriów lub budynków badawczych mieści się:
1. Analiza założeń badawczych laboratoriów lub obiektów Inwestora/Użytkownika
2. Weryfikacja metodologii badawczej Inwestora / Użytkownika
3. Przygotowanie wytycznych do dokumentacji przedprojektowej zgodnie z zasadniczymi założeniami metodologicznymi Inwestora/Użytkownika wraz rozwiązaniami alternatywnymi
4. Wytyczne dla projektów branżowych po uzgodnieniach z Inwestorem/Użytkownikiem
5. Informacja w zakresie kosztów wybranego rozwiązania i kosztów alternatywnie proponowanych rozwiązań
6. Wielostronna komunikacja z zespołem konsultantów i ekspertów , w celu sformułowania szczegółowych założeń projektu
7. Ewaluacja szczegółowych założeń projektowych [ metodyka pracy, metodologia badawcza, sformułowanie standardów, wybranie narzędzi badawczych]
8. Opracowanie zadań i ram rozwoju laboratorium (zakres badawczy, wyposażenie, instalacje)
9. Doradztwo w zakresie inżynierii materiałowej oraz kluczowych elementów zabudowy laboratoryjnej (tzw. meble laboratoryjne, dygestoria, komory laminarne i in.).
10. Ocena i weryfikacja etapu koncepcyjnego.
11. Opracowania techniczne, np. :
 • plany i rzuty pomieszczeń,
 • założenia technologii funkcji,
 • zestawienie wyposażenia pomieszczeń laboratoryjnych,
 • harmonogram prac budowlanych,
 • harmonogram prac technologicznych,
 • harmonogram techniczno-przestrzennych wyposażenia,
 • karty technologiczne,
 • przedmiary i kosztorysy,
 • załączniki techniczne do SIWZ,
 • specyfikacja rozmieszczenia modułów mebli laboratoryjnych,
 • specyfikacja materiałowa,
 • specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • specyfikacja dostaw sprzętu, aparatury.
12. Ostateczna ocena projektu, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • bezpieczeństwa,
 • obowiązujących normatywów(GLP, GMP, GCP, PN / EN ISO 17025),
 • ergonomii, ochrony środowiska,
 • zużycia energii,
 • kosztów inwestycji,
 • kosztów eksploatacji estetyki, etc.

13. Zatwierdzenie dokumentacji.


Jakie korzyści daje współpraca z działem projektowym RECORE?


 • Ograniczenie czasu planowania inwestycji.
 • Skrócenie czasu na etapie inwestycyjnym i wykonawczym.
 • Ograniczenie dodatkowych kosztów wynikających z ewentualnych „modyfikacji” projektu już na etapie projektowania.
 • Minimalizacja kosztów instalacji dedykowanych i kosztów wyposażenia poprzez dobranie optymalnych rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich zainteresowanych.
 • Ograniczenie kosztów stałych eksploatacji budynków i pomieszczeń w związku z optymalizacją powierzchni użytkowej inwestycji.

Partnerzy