Kampus Uniwersytecki w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Białystok

Projekt technologii

Projekt realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Poddziałania 13.1
Infrastruktura Szkolnictwa wyższego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projektu zakłada utworzenie Wydziału Fizyki, Instytutu Chemii, Biologi oraz wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uczelnianym Centrum Obliczeniowym. Realizacja przedsięwzięcia doprowadzi do podniesienia poziomu oraz jakości życia, poprzez ułatwienie dostępu do edukacji i kształcenia, co spowoduje podwyższenie kwalifikacji i wykształcenia społeczeństwa. Realizacja projektu doprowadzi do wzrostu potencjału naukowo-dydaktycznego na poziomie regionalnym, ponadregionalnym i krajowym - a nawet i europejskim.
Nasze zadanie polegało na opracowaniu projektu technologii. W projekcie uwzględniono zagospodarowanie
technologiczne pomieszczeń a także pracę wszystkich niezbędnych urządzeń oraz instalacji w obrębie Kampusu. Projekt technologi powstał przy ścisłej współpracy z inwestorem oraz jego wytycznymi. Projekt technologi został opracowany dla następujących obiektów:
  • Instytut Biologii
  • Instytut Chemii
  • Wydział Fizyki
  • Wydział Matematyki i Informatyki wraz z Uczelnianym Centrum Obliczeniowym

Partnerzy